Görevlerimiz

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevi "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile

 

(Madde 28)
a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak,ihale dosyalarını hazırlamak,yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak,bakım ve onarım işlerini yapmak, 
b) Kalorifer,kazan dairesi, soğuk oda,jeneratör,havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek. 
 
şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik görevlerinden bazıları şunlardır:
 
 
Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak,
Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak,
  • Yatırım programlarının hazırlanmak,
Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni  bina ve bloklar yapmak,
Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını yapmak,
Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı  hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini,  periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini sağlamak,
Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek, tüm kampus içi peyzaj  çalışmalarını yapmak,
Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitini yapmak,
Kampuslar içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesini  yapmak,
  • Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin  yapmak,
İhalesi yapılan bina inşaatlarını, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırım, uygulama  çalışmalarını yerinde bire bir izleyip ve denetlemek,
Başbakanlık, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ile ilgili yazışmaları  yapmak,
  • Yatırımlarla ilgili Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve  kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek,
  • Tahakkuk işlemlerini yapmak,
Üniversitenin yatırım bütçesini hazırlamak,
Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak,
Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesini sağlamak,
  •  İş ve işçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek,
Şantiye düzenini sağlamak,
Kampus düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının  kontrollü stoklanmasını sağlamak,
Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarını hazırlayarak gerçekleşmesin sağlamak,  hakedişleri hazırlamak ve hakediş incelemesini yapmak,
Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak,
Birim fiyatı belli olmayan imalatların analizlerini yapmak,
Süre uzatım kararlarını hazırlamak,
  • Keşif artışlarını hazırlamak,
  • Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarını hazırlamak,
Yaklaşık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapmak,
  • Hakediş sonrası her iş için tamamlanma yüzdelerini tespit etmek,
Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapları yapmak.